ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန

 

က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၆၊  ေၾကညာသည့္ရက္စြဲ ၊ ၂၀-၆-၂၀၁၆  လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ၿပီး စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန(၈)ခု

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန(၈)ခု၊ (ေၾကျငာစာအမွတ္၊ ၁၃/ ၂၀၁၅ မွ ၂၀/ ၂၀၁၅ အထိ လစ္လပ္ရာထူး(၃၃၀)ေနရာ)၊  ေၾကညာစာအမွတ္၊ ၂/၂၀၁၆၊  ေၾကညာသည့္ရက္စြဲ၊ ၁၉-၂-၂၀၁၆

ေနာက္ဆက္တြဲ

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၏ ရာထူး၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၆) (ေၾကျငာစာအမွတ္၊ ၁၃/ ၂၀၁၅ မွ ၂၀/ ၂၀၁၅ အထိ ) မွ လစ္လပ္ရာထူး (၃၃၀) ေနရာအတြက္ လူေတြ႔ေျဖဆိုရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (၁၁) ခု

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (၁၁) ခု၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၂ ∕ ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ၿပီး စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈ ∕ ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (၁၂) ခု

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (၁၂) ခု၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇ ∕ ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ၿပီး စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂ / ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ
 ေအာင္ၿပီး စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ ့စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ားအမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

ရထားပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန (၆)ခု

ရထားပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန (၆)ခု၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ (၂၀၄)
 ေနရာအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ၿပီး စိတ္အေျခအေနနွင့္ လူေတြ ့စစ္ေဆးခံယူမည့္သူမ်ား
 အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

Go to top