ေလ့က်င့္ျခင္း

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အဖြဲ႔၏စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အေနအထားျဖင့္
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ရံုးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ကူ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဗဟို
ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(၂)ခုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလ့က်င္့သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ကိစၥအတြက္ တကၠသိုလ္
မ်ားနွင့္နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညွိနွိုင္းေပါင္းစပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ထို႔ျပင္ဗဟိုဝန္ထမ္း
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္
ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္
 ေပးခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား

အထူးမြမ္းမံသင္တန္း

စဥ္ သင္တန္းအမည္ ဖြင့္လွစ္သည့္
အႀကိမ္
သင္တန္းဆင္းဦးေရ မွတ္ခ်က္
က်ား ေပါင္း
တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားအထူးမြမ္းမံသင္တန္း
၂ ႀကိမ္ ၁၁၈ ၈၃၃ ၉၅၁  
အေျခခံပညာဆရာ၊ဆရာမမ်ား
အထူးမြမ္းမံသင္တန္း
၉ ႀကိမ္ ၁၉၄၆ ၁၁၅၅၃ ၁၃၄၉၉  
ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ား
အထူးမြမ္းမံသင္တန္း
၁ ႀကိမ္ ၁၇၅ ၂၅ ၂၀၀  
  စုစုေပါင္း ၁၂ ႀကိမ္ ၂၂၃၉ ၁၂၄၁၁ ၁၄၆၅၀  

ပုံမွန္သင္တန္းမ်ား

စဥ္ သင္တန္းအမည္ ဖြင့္လွစ္သည့္
အႀကိမ္
သင္တန္းဆင္းဦးေရ မွတ္ခ်က္
က်ား ေပါင္း
အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴ း
သင္တန္း
၁ ႀကိမ္ ၂၈ ၃၃  
အဆင့္ျမင့္အရာထမ္း
စီမံခန႔္ခြဲမႈသင္တန္း
၂ ႀကိမ္ ၇၅ ၂၃ ၉၈  
အလယ္အလတ္အဆင့္
အရာထမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈသင္တန္း
၈ ႀကိမ္ ၂၄၁ ၂၂၉ ၄၇၀  
အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း ၆ ႀကိမ္ ၃၅၄ ၃၂၇ ၆၈၁  
အရာထမ္းေလာင္း
အေျခခံသင္တန္း
၃ ႀကိမ္ ၅၈ ၁၃၁ ၁၈၉  
အရာထမ္းငယ္အေျခခံသင္တန္း ၆ ႀကိမ္ ၅၈၉ ၉၀၉ ၁၄၉၈  
စာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္မႈ
တန္းျမႇင့္သင္တန္း
၂ ႀကိမ္ ၃၄ ၁၁၃ ၁၄၇  
စာေရးဝန္ထမ္းအေျခခံသင္တန္း ၆ ႀကိမ္ ၄၉၉ ၇၉၈ ၁၂၉၇  
  စုစုေပါင္း ၃၄ႀကိမ္ ၁၈၇၈ ၂၅၃၅ ၄၄၁၃

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top