ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း

ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနွင့္ေလ့က်င့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ဝန္ၾကီးဌာန၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိအဆင့္သို႔ ဌာနတြင္းရာထူးတိုးျမွင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳ ညွိနွိုင္း
ခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ၁၉၇၉ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၁၉၈၀ျပည့္နွစ္ဇြန္လတြင္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ
ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ ဝင္ေပါက္ရာထူးသို႔ ဌာနတြင္းမွ တိုးျမွင့္ ခန္႔ထားလိုပါက ဝန္ၾကီးဌာန၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ႔ေသာနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား ၃၄(ဂ)တြင္လည္း
ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ကေရြးခ်ယ္ေပးရန္သတ္မွတ္သည့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိရာထူးအဆင့္သို႔ ဌာနတြင္းမွ
ဝန္ထမ္း မ်ားကိုတိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔နွင့္ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္
ရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားရွိပါသည္။ ထိုသို့ ျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ သေဘာ
တူညီခ်က္ ရရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပလာေသာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို
ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားပါ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းဆိုင္
ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီစိစစ္၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရ
ပါသည္။

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၃၇ တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးသက္၊ လုပ္သက္ သတ္မွတ္
ခ်က္ ကိုေလၽွာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဌာန္းထားရာနည္းဥပေဒ၃၇(င) တြင္“ျပန္
တမ္းဝင္ အရာရွိအဆင့္သို႔ ရာထူးသက္၊ လုပ္သက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလ်ွာ့ေပါ့၍ တိုးျမွင့္ ခန့္ထား
ရာတြင္ လက္ရွိရာထူးလုပ္သက္အနည္းဆံုး တစ္နွစ္ရွိသူကိုသာ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ျပီး ရာထူးဝန္အ
ဖြဲ႔သို႔အဆိုျပဳညွိနွိုင္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူ ရမည္”ဟု သတ္မွတ္
ထားသျဖင့္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္း
ရွိ – မရွိစစ္ေဆး၍ အဖြဲ႔ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပကာသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းကျပည္ေထာင္
စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူနိုင္ေရးေထာက္ခံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ ရာထူးသို႔ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

    ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္သို႔တိုးျမွင့္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာဦးေရ
စဉ္ စာရင္းေကာက္ယူသည့္ကာလ ရာထူးတိုးျမွင့္ရန္ပံုမွန္ အဆိုျပဳသည့္ဦးေရ ရာထူးတိုးျမွင့္ရန္လုပ္သက္ေလွ်ာ့ အဆိုျပဳသည့္ဦးေရ စုစုေပါင္း
၁-၄-၂၀၁၃ မွ ၃၁-၃-၂၀၁၄ထိ ၃၆၇၉ ၃၁၀ ၃၉၈၉
 
 
 
Go to top