၀န္ထမ္းသစ္မ်ားခန္႔ထားျခင္း

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားနိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနသည္
ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္-
(က) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ
      စိစစ္ျခင္း။
(ခ) လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း။
(ဂ) ရာထူးေလၽွာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း။
(ဃ) အရည္အခ်င္းစစ္ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္ ဦးေရသတ္မွတ္နိုင္ရန္
      ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(င) ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လူေတြ႕စစ္ေဆးရာတြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္
     ရြက္ျခင္း။
(စ) ရာထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားအမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ ဝင္ေပါက္ရာထူး အဆင့္(၆)ခုရွိရာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/လူမွုေရး) အဆင့္ -၁ ႏွင့္ ၂
(ခ) စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း (စီးပြားေရး) အဆင့္ -၁ ႏွင့္ ၃
(ဂ) ပညာရွင္ဝန္ထမ္းအဆင့္- ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃
(ဃ) စာေရးဝန္ထမ္းအဆင့္-၁
(င) ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းအဆင့္ -၁ ႏွင့္ ၃
(စ) ႐ုံးအကူဝန္ထမ္းအဆင့္ -၁

အဆိုပါ ဝင္ေပါက္ရာထူးအဆင့္(၆)ခုအနက္ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က လက္ရွိေၾကာ္ျငာခၚယူ
ေရြးခ်ယ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ရာထူးအဆင့္သည္ လစာႏွုန္း ၁၄၀၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၁၅၀၀၀၀ိ အဆင့္ ျဖစ္
ေသာ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအဆင့္ ဝင္ေပါက္ရာထူးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားက်န္ရွိေသာ၀င္
ေပါက္ရာထူးမ်ား အတြက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား‌ေရးကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ႕အစည္း
အႀကီးအကဲမ်ားက နိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ထားေသာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ လစာႏွုန္း ၁၀၅၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၁၁၀၀၀၀ိ အဆင့္ထက္ျမင့္ေသာ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ခန္႔
အပ္ရန္လိုအပ္ပါကျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕သို႔ အဆိုျပဳညႇိႏွိုင္းနိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႕ကညႇိႏွိုင္းရရွိခ်က္ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံကာနိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အ
စည္း ထံတင္ၿပ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပန္တမ္းဝင္ရာရွိအဆင့္
ဝင္ေပါက္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားသို႔ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင့္
အႀကီးအကဲ တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က သက္မွတ္ထားေသာ အဆိုျပဳလႊာ တြင္ျဖည့္စြက္၍ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး
ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရပါသည္။ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုျပဳလႊာ
အေပၚအဆင့္ဆင့္စိစစ္၍သီးျခားညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးရန္မရွိပါကလစဥ္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး
ဝန္အဖြဲ႕ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ၍ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ခြင့္ရရွိရန္ တင္ျပရပါသည္။ အကယ္၍
ေၾကာ္ျငာေခၚယူရန္ အဆိုျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ထပ္မံညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါက
ဝန္ထမ္းေရြး ခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မွုမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္
ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။

အဆိုပါညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား အတြက္
ေဆြးေႏြးၾကရပါသည္-

(က) ေလၽွာက္ထားသူအတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကိစၥတြင္ သတ္မွတ္ပညာအရည္ အခ်င္းျပည့္မီ
      သူမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ခ်မွတ္ထားေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္အတြက္ ၃၅ႏွစ္ႏွင့္
      လက္ရွိဝန္ထမ္းအတြက္ ၄၀ႏွစ္ ထက္မေက်ာ္လြန္ရန္ ကိစၥ

(ခ) အဆိုျပဳသည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ခန္႔ထားလို ေၾကာင္း
     ေဖာ္ျပသည့္ကိစၥတြင္ ယင္း လုပ္ငန္းသဘာဝကို စိစစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္
     နိုင္ဖြယ္ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အႀကံျပဳရသည့္ ကိစၥ

(ဂ) ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထား လိုေသာ ရာထူးသို႔ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
     သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရိုးရိုးဘြဲ႕ သို႔မဟုတ္ မဟာဘြဲ႕သတ္မွတ္ရန္ကိစၥႏွင့္
     သီးျခားလုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိရန္လိုေသာ ရာထူးမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕တစ္တစ္ခုခု ရရွိရန္အျပင္လုပ္ငန္း
     ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာရရွိသူျဖစ္ရန္ အဆိုျပဳျခင္းကိစၥ

ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ျခင္း

ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အရာထမ္းအဆင့္ဝင္ေပါက္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာရွိပါက ျဖည့္စြက္
ခန္႔ထားနိုင္ေရးအတြက္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ေရးအဆိုျပဳခ်က္ ပုံစံကိုျဖည့္စြက္၍ ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူေပးနိုင္ရန္
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕သို႔ အဆိုျပဳရပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနသည္အဆို
ျပဳပုံစံမ်ားကိုစိစစ္၍ အဖြဲ႕၏ အနီးဆုံးပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရပါသည္။ အဖြဲ႕ကအတည္ ျပဳဳၿပီး
ေနာက္ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ၃ ေစာင္၌ တစ္ရက္တစ္ေစာင္ ပါရွိေစရန္
စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတစ္ႀကိမ္မ ေၾကာ္ျငာ
ေခၚယူ ေပးရန္အတြက္ အဆိုျပဳသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႕၏ Website တြင္သာမက ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးမ်ား၌လည္း
ၾကည့္ရွုနိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ထားပါ သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပျခင္း

ေၾကာ္ျငာပါလပ္လစ္ရာထူးေနရာမ်ားသို႔ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား အခ်ိန္မွီေလၽွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္
ေစရန္ႏွင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာေလ့လာဆည္းပူးနိုင္ေစရန္ ေၾကာ္ျငာပိတ္ရက္ႏွင့္
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္မ်ားကို သင့္တင့္ေလၽွာက္ပတ္စြာ သတ္မွတ္ေပးပါသည္၊ စာေမးပြဲက်င္းပရာ
တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌သာမက တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ၿမိဳ႕ေတာ္(၁၄)ခု၌လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္
တည္း က်င္းပၿပီး ေျဖဆိုရမည့္ စာေျဖဌာနကိုစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားထုတ္ယူသည့္ေန႔ရက္တြင္
ေၾကညာေပးပါသည္။ ေျဖဆိုရမည့္မးခြန္းလႊာမ်ားမွာျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ
ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲမ်ားကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားတြင္
က်င္းပပါသည္။ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား၊ေလၽွာက္
လႊာပုံစံႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာပုံစံတို႔ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာဆည္းပူးနိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး
ဝန္အဖြဲ႕ကထုတ္ေဝ ထားေသာ လမ္းညႊန္စာေစာင္တြင္ ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္၊

လူေတြ႕စစ္ေဆးရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာစစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ေမးခြန္းလႊာအသီးသီးအတြက္ စာေမးပြဲရမွတ္စာရင္းမ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ခုံအမွတ္
အလိုက္ အေျဖလႊာမ်ားႏွင့္အတူျပန္လည္ ရရွိေသာအခါ စာေမးပြဲဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူကရမွတ္ အမ်ား
အနည္းအလိုက္ တန္းစီဇယားကို လ်ိဳ႕ဝွက္ခုံအမွတ္ျဖင့္ ေရးဆြဲျပဳစုပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာ ၃ ခုစလုံး
အတြက္ ရမွတ္တန္းစီဇယားကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ရာထူးေရြးခ်ယ္ေရးအစည္းအေဝးသို႔
တင္ျပကာ အဖြဲ႕ကေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိဳးျဖင့္လူေတြ႕
စစ္ေဆးမည့္ဦးေရ ကိုရမွတ္ေပၚမူတည္၍လ်ိဳ႕ဝွက္ခုံအမွတ္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
စာေမးပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူက အဆိုပါ လ်ိဳ႕ဝွက္ခုံအမွတ္မ်ားကို မူလခုံအမွတ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ၍
လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ခံယူမည့္သူမ်ားစာရင္းကိုေၾကညာျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွုျပဳလုပ္မည့္
ေန႔ရက္ႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္ ေန႔ရက္တို႔ကို ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုမည့္သူတစ္ဦးျခင္းထံ
အေၾကာင္းၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွုကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္ ေန႔ရက္ထက္ တစ္ရက္ေစာကာ
စိတ္စစ္ေဆးေရးဌာနကေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္းခံယူရမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ စံခ်ိန္စံႏွုန္းသတ္မွတ္
ထားၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ျပဳထားေသာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုေရးသားေျဖဆိုရပါသည္။ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို
စံႏွုန္းျပဳထားသည့္ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ စိစစ္လ်က္ စစ္ေဆးခံယူသူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ရည္ကိုယ္
ေသြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ စစ္ေဆးခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနကိုလူေတြ႔
စစ္ေဆးမည့္အဖြဲ႕သို႔ စိတ္ေဆးေရးဌာနအရာရွိက အခ်ိန္မီ တင္ျပရပါသည္။

လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း

လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးပါသည္။
လူေတြ႕ စစ္ေဆးခံယူသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အလုပ္ေလၽွာက္လႊာ၊ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း၊ ေလၽွာက္ထားသူ
သည္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳစာ၊ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္တကြ အျခားလိုအပ္သည့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လူေတြ႕စစ္ေဆးခံယူသူ၏ စိတ္အေျခအေနရလဒ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ရာထူးႏွင့္ပတ္
သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ အခ်ိန္မီတင္ၿပ ထားရပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔ထားျခင္း

ေၾကာ္ျငာေခၚယူထားေသာ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္
ေပး နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕သည္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ေရးအစည္းအေဝးကို သီးျခား
က်င္းပပါသည္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လ်က္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလၽွို႔ဝွက္စနစ္ျဖင့္ ေပးထားေသာ
လူေတြ႕ရမွတ္၊ ေရးေျဖစာေမးပြဲရမွတ္မ်ားကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီးထူးခၽြန္မွုအလိုက္ တန္းစီကာလစ္
လပ္ ရာထူးေနရာ အေရအတြက္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ အရန္ပုဂၢိဳလ္စာရင္း ကိုလည္း တပါတည္း
သတ္မွတ္လ်ာထားေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္သည္ေရြးခ်ယ္
ခံရသူမ်ားစာရင္းကို ေၾကညာျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္း
ၾကားျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိုသို႔အေၾကာင္းၾကားရာ တြင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားထဲမွျပင္ပ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္း
မ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္သင္တန္းၿပီးဆုံးမွသာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထား
ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားအနက္ လက္ရွိနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအရာထမ္းေလာင္းအေျခခံ
သင္တန္း တက္ေရာက္ ေနစဥ္ မိမိ၏မူလဌာန၌သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံး
သည့္အခါ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရာထူးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ သတင္းပို
႔ရပါသည္။ သတင္းပို႔ၿပီးေနာက္ ဌာနအသစ္၌ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီ အဆိုပါဌာနအသစ္တြင္
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ေသာအရာထမ္း
အေျခခံ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရပါသည္။

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏

ရာထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

အဆိုျပဳဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ ၁၉
ေရြးခ်ယ္ဦးေရ ၆၂၇
ရာထူးအတြက္ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူဦးေရ
ပညာဘြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ က်ား
အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ၆၁ ၂၃ ၃၈
စီးပြားေရးဘြဲ႕ ၃၅ ၃၀
တကၠသိုလ္ဘြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္အျခား ၁၀၈ ၂၈ ၈၀
ေဆးပညာဘြဲ႕ (ဆရာဝန္) ၃၃၈ ၁၈၇ ၁၅၁
ဥပေဒ/မဟာဥပေဒဘြဲ႕ ၃၀ ၂၉
မဟာကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ၁၈ - ၁၈
မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕(အဂၤလိပ္စာ) ၂၇ ၂၅
ဝိဇၨာဘြဲ႕(အဂၤလိပ္စာ) ၁၀ - ၁၀
စုစုေပါင္း ၆၂၇ ၂၄၆ ၃၈၁
 
 
 
 
 
 
Go to top