ဆက္သြယ္ရန္

 

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၀၆၀

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၀၄၅

email:ucsb@mptmail.net.mm

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ႐ုံးအဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၀၅၇၊ ၀၆၇-၄၀၉၁၉၀

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၀၄၅

email:ucsb@mptmail.net.mm

 

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၁၆၄

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

email:csstd@mptmail.net.mm

 

ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၀၅၁

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၁၇၅

email:csad@myanmar.com.mm

 

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္းအမွတ္-၀၁-၆၂၆၀၆၇၊ ၀၁-၆၂၆၀၆၈

ဖက္(စ္)၊ ၀၁-၆၂၆၀၈၄

အီးေမလ္း cics03@myanmar.com.mm

 

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္းအမွတ္- ၀၂-၅၀၀၀၃၊ ၀၂-၅၀၀၀၄

ဖက္(စ္)၊ ၀၂-၅၀၀၅၀

အီးေမလ္းofficecsium@ucsb.gov.mm

 

Go to top