ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၀၅၇၊ ၀၆၇-၄၀၉၁၉၀

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၀၄၅

email:ucsb@mptmail.net.mm

 

Go to top