ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၁၆၄

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

email:csstd@mptmail.net.mm

 

 

Go to top