ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၉၀၅၃

ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၉၁၇၅

email:csad@myanmar.com.mm

 

 

Go to top