ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္းအမွတ္၊ ၀၂-၅၀၀၀၃၊ ၀၂-၅၀၀၀၄

ဖက္(စ္)၊ ၀၂-၅၀၀၅၀

အီးေမလ္းofficecsium@ucsb.gov.mm

Go to top