ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္းအမွတ္၊ ၀၁-၆၂၆၀၆၇၊ ၀၁-၆၂၆၀၆၈

ဖက္(စ္)၊ ၀၁-၆၂၆၀၈၄

အီးေမလ္း cics03@myanmar.com.mm

Go to top