နိုုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ

 

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒထုတ္ေဝ

CS_aw_Myanmar

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၊ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒကိုျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိ ပါသည္။

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒစာအုပ္တြင္ အခန္း(၁၄)ခန္း ပါရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း ၊ လစာ ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခားစရိတ္မ်ားခြင့္ခံစားျခင္း၊ ရာထူး တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ေလ့က်င့္ ပညာေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္း စည္းကမ္းဆိုင္ရာ ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အယူခံျခင္းႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ပါရွိပါသည္။

 
 
 
Go to top