ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔တည္ရွိေသာ
႐ုံးအေဆာက္အဦ တစ္ခုတည္းမွာပင္ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ ထားရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္
အဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ကိစၥမ်ားကို
တာဝန္ယူ ေထာက္ကူေဆာင္ရြက္ေပးလၽွက္ရွိပါသည္။

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၏ၾကီးၾကပ္မူႏွင့္အညီ
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္(၁)ဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္
(၁)ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး(၅)ဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး(၆)ဦး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး(၉)ဦး၊
အပါအဝင္ အရာထမ္း(၄၆)ဦး၊ အမွုထမ္း(၁၆၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၁၂)ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားနိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန
သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရပါသည္- (က) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚစိစစ္ျခင္း။

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျပင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိအဆင့္သို႔ဌာနတြင္း ရာထူးဌာနတြင္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးရန္
အဆိုျပဳညႇိႏွိုင္းခ်က္မ်ားအေပၚစိစစ္သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ
မွစတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
အေနအထားျဖင့္ ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနက ႐ုံးလုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ
ေထာက္ကူ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္(၂)ခုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္
သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ကိစၥအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား
ညႇိႏွိုင္း ေပါင္းစပ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အာဆီယံကြန္ဖရင့္
(ေအစီစီအက္စ္အမ္)တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ျဖစ္
သည့္ အာဆီယံလူ႔စြမ္းအား ဗဟိုဌာနဆိုင္ရာဆက္သြယ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တာဝန္
ယူလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံလူ႔စြမ္အား ဗဟို
ဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ”နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း သင္တန္းဆရာမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးေရး”
ျဖစ္ပါသည္။


နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအရာထမ္းမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားမႈ စိစစ္ေရးယူနစ္

၂၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ျဖင့္ ၈-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ”အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ (ခ)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္ -

၂၀၀၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသင္တန္းဆရာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး
အတြက္ အာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာနကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔
အစည္းအေဝး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕(ယခင္ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး
အဖြဲ႕)၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

 

Go to top