ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ေဝ

CS_Regulationနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္း ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား စာအုပ္တြင္အခန္း(၂၅)ခန္း၊ နည္းဥပေဒ ေပါင္း(၂၉၃)ခု ပါရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဌာနကူးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ လစာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခားစရိတ္မ်ား ခြင့္ခံစားျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းခ်ိန္၊ ျပင္ပဝန္ထမ္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ပ/ျပည္တြင္း၌ တာဝန္ျဖင့္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံျခင္းႏွင္‌့ အၿငိမ္းစား ယူျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ပါရွိပါသည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇) လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမွတ္(၆၅)၊ အေဝရာလမ္း၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ၊ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း တစ္အုပ္လၽွင္ (၂၅၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

(၁) ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွထုတ္ပစ္ျခင္း၊ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား

(၂) အယူခံျခင္း

(၃) ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဌာနကူးေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

(၄) ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ပ၀န္ထမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာျပဠာန္းခ်က္မ်ား

(၅) အျငိမ္းစားယူျခင္း

(၆) ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္း

(၇) ျပည္ပသို႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ တာ၀န္ျဖင့္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေလ့လာဆည္းပူးေစျခင္း၊ ခြင့္ကာလ၊ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကာလႏွင့္ ရုံးပိတ္ရက္မ်ား ဆက္စပ္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္း

(၈) ၀န္ထမ္းမွတ္တမ္း စာအုပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေထြေထြ

(၉ ) လစာသတ္မွတ္ျခင္း

(၁၀) ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား

(၁၁) ခြင့္ခံစားျခင္း

(၁၂) မီးဖြားခြင့္

(၁၃) ၀န္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁၄) ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ား

Go to top