တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာဥကၠ႒မ်ား

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မ်ား

ဦးလြန္းေဘာ္ U_Lun_Baw ၁-၁-၁၉၄၇ မွ ၈-၃-၁၉၆၃ ထိ
ဦးကာ U_Kar ၁၁-၇-၁၉၆၃ မွ ၂၄-၈-၁၉၆၈ ထိ
ဦးလွုိင္ဟုတ္ U_Hlaing_Hop ၂-၉-၁၉၆၈ မွ ၂-၁-၁၉၇၃ ထိ
ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ U_Khin_Maung_Phyu ၃-၁-၁၉၇၃ မွ ၉-၄-၁၉၇၇ ထိ
ဦးသန္းစိန္ U_Than_Sein ၅-၅-၁၉၇၇ မွ ၁၂-၁၁-၁၉၈၁ ထိ
ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး U_Maung_Maung_Kyi ၁၂-၁၁-၁၉၈၁ မွ ၈-၇-၁၉၉၉ ထိ
ေဒါက္တာသန္းညြန႔္ Dr_Than_Nyunt ၉-၇-၁၉၉၉ မွ ၄-၂-၂၀ဝ၉ ထိ
ဦးေက်ာ္သူ U_Kyaw_Thu ၅-၂-၂၀ဝ၉ မွ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ထိ
ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္း DrWinThein_P ၅-၄-၂၀၁၆ မွ ယေန႔ထိ
Go to top