အာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာန

 

၂၀ဝ၄ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၅ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသင္တန္းဆရာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ေရးအတြက္ အာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာနကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုး
ရအဖြဲ႔အစည္းအေဝး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ (ယခင္ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္
ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔)၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း
ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ
သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ
နည္းျပဆရာမ်ားကိုေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ျပည္ပသင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္မႈ
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇြန္လ (၁၇)ရက္ေန႔မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိရန္ကုန္ျမိဳ႔၊Park Royal Hotel
၌ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ လာအိုနိုင္ငံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို႔မွ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
သင္တန္းဆရာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္တန္း (Training of Trainers Course for
CLMV Officials)ကိုအာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာန၏ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ (၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံ့
ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းအၾကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကိုအလွည့္က် ဥကၠဌတာဝန္
ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ အဆိုပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းအၾကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝးတြင္
အာဆီယံ လူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာနမ်ားမွ ထိေရာက္၍ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာေစရန္အတြက္ အာဆီယံနိုင္ငံတိုင္းတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္၍ အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၁-၁-၂၀၁၅
ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔တြင္ အာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာနကိုအရာထမ္း
၈ ဦးနွင့္ အမႈထမ္း ၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးျဖင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားရွိပါသည္။

ျမန္မာအာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း သင္တန္းနည္းျပ
ဆရာမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အ
ကူျပဳရန္၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ အာဆီယံေဒသတြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရအ
ဖြဲ႔စည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာအာဆီယံလူ႔စြမ္းအားဗဟိုဌာန၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ အျခားဖြ႔ံျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားနွင့္ သင္ရိုး
ညႊန္းတမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာနည္းပညာ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာမ်ားဖလွယ္ၾက
ရန္၊ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္ပါ
သည္။

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top