အဖြဲ႔အေၾကာင္း

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥပေဒကို ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ အရ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက္စြဲေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၀ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္ ။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ၁၉၇၇
ခုနွစ္၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔
ကို ဆက္ခံေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥပေဒအရ အဖြဲ႔ကို ဥကၠ႒အပါအဝင္
အဖြဲ႔ဝင္အနည္းဆံုး(၅)ဦးမွ အမ်ားဆံုး(၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရပါမည္။ အဖြဲ႔၏တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥပေဒ အခန္း(၃) တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔သည္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ ကြန္ဖရင့္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

 

Go to top