အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

အဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ-

(၁) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရး

(၂) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္ေရး

(၃) ဝန္ထမ္းေရးရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အႀကံဉာဏ္ႏွင့္
     အကူအညီေပးေရး

(၄) ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္း

 
 
 
 
 
 
Go to top