ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္း (ကေလာင္အမည္ အုတ္လွငယ္) ၏ ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခ်က္

 

Image: 
Go to top