ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ (ေျကးမံုသတင္းစာ)

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။
 

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Image: 
Go to top