ဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အဖြဲ႔၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥပေဒ၊အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ၈၊ ပုဒ္မ၉ နွင့္ ပုဒ္မ၁၀တို႔တြင္ ေအာက္ပါ
အတိုင္းအဖြဲ႔၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားရွိပါသည္-

၈။ အဖြဲ႔၏တာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃ ပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
(ခ)  ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊
(ဂ)  ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စံနႈန္းမ်ား
      သတ္မွတ္ေရးနွင့္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား
      အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊
(ဃ) ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊
(င) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ကုလသမဂၢ
      လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း
      မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(စ) ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေမးျမန္းလာသည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး
      တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီျပန္ၾကားျခင္း၊
(ဆ) ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက်
        ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊
(ဇ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ထမ္း
       အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး၊ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေရး၊စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
       ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍စိစစ္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဈ) တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ပည္နယ္အစိုးရက မိမိတို႔တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသည္႔
      လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္နယ္ဘက္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊
      လိုအပ္ေသာနယ္ဘက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း တို႔ျပဳရာတြင္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ
      ျပည္ေထာင္စုဥပေဒနွင့္အညီလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ နွင့္ႀကိဳတင္ညွိနွိုင္း၍
      လည္းေကာင္းဖြဲ႔စည္းခန္႔ထားရန္ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ည) အဖြဲ႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံနွစ္စဥ္အစီရင္ခံျခင္းနွင့္လိုအပ္ပါက
       ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို
      ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊

၉။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားေရးနွင့္အဆင့္တိုးျမွင့္ေရးတို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
    အဖြဲ႔၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) မည္သည့္ရာထူးအဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ အဖြဲ႔ကေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
       အဖြဲ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ခ) အဖြဲ႔ကသာေရြးခ်ယ္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူးအဆင့္မွအပ က်န္ရာထူး အဆင့္ရွိဝန္ထမ္း
      မ်ားအားအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရန္
      သတ္မွတ္ျခင္း၊(ဂ) ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔
      ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရသတ္မွတ္ရာထူးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း
      အဖြဲ႔အစည္း အၾကီးအမႉးက အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္း၍ ေရြးခ်ယ္ရန္ လဲႊအပ္ျခင္း၊
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥပေဒပုဒ္မ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)ပါပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ
        ပုဒ္မ၈၊ပုဒ္မခြဲ (ဈ)ပါဝန္ထမ္းမ်ားကိုခန္႔အပ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္အဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္
        အညီတိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းအၾကီးအမႉးမ်ားအား
        ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
(င) ထူးျခားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုတြင္ မည္သည့္
      အဆင့္ဝန္ထမ္းဆိုမဆိုခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး သို႔ ေထာက္ခံ
      တင္ျပျခင္း၊
(စ) သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ေရး နွင့္
      စပ္လ်ဥ္း၍ေထာက္ခံလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရာထူးတိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
      နွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၁၀။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
        မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ဝန္ထမ္းမ်ားအားထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၊
        ဝန္ထမ္းေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊
(ခ) သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ) ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူ
      ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ယင္းတို့၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္
       သင္ၾကားသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္ ထားသည့္
       ေလ့က်င့္ေရးမူဝါဒမ်ားနွင့္အညီ ေပါင္းစပ္ညွိနွိုင္းျခင္း။

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top