၁-၇-၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ရာထူး၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲအမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၁၇ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇) အတြက္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူစာရင္း ၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္မရရွိသူမ်ားစားရင္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း file မ်ားအတိုင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ျခင္း download လုပ္ယူခ်င္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

မေကြးတိုင္း စာစစ္၎ာန အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

မႏၲေလးတိုင္း စာစစ္၎ာန အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

-

စာအုပ္မ်ား

လမ္းညွြန္ခ်က္စာအုပ္
ရာထူးေလွ်ာက္လွြာပံုစံ
ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္
Go to top