ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဝင္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Download ရယူရန္

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 
ဆက္လက္ဖတ္႐ူရန္

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ဆက္လက္ဖတ္႐ူရန္

-

စာအုပ္မ်ား

လမ္းညွြန္ခ်က္စာအုပ္
ရာထူးေလွ်ာက္လွြာပံုစံ
ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္
Go to top