ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးဌာန

 

 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေခတ္မီေသာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရပ္
မ်ား ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဌာနတစ္ခုမွစုစည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ တြန္းအားေပး
ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး တို႔ အတြက္ ဤဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကြပ္ကဲ
မွုေအာက္၌ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

(၁)     ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကား    ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မႈႈႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊

(၂)     နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ေခတ္စနစ္နွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္၊

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒႐ုံး၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးဌာနအား အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ တာဝန္ခံညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဴပ္ ဌာနအႀကီးအကဲအျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဴပ္ (၁) ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး (၄)ဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး (၅)ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး (၁၂) ဦးတို႔ အပါအဝင္ အရာထမ္း (၃၄) ဦး၊ အမွုထမ္း (၁၁၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၄၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဦးစီး ဌာနတြင္ ဌာနခြဲ (၄) ခုျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎ဌာနခြဲမ်ားမွာ-

 

ဌာနခြဲ(၁)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၊

ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မွုႏွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမွ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားအေထာက္အကူျပဳနိုင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္ --

(၁)

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ထမ္း ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ႏိိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဖြင့္လွစ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳ
ေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ျခင္း။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာနမွ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္
အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ဌာနတြင္းမြမ္းမံသင္တန္း
မ်ားႏွင့္ဗ၀တမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ အဆိုပါ
သင္တန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို သြားေရာက္
ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးရပါသည္-

Go to top