နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စိစစ် ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေး ကော်မတီဆိုင်ရာရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၄)၊ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေး ကော်မတီဆိုင်ရာ ရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ပေးပို့တင်ပြလာသည့် အမှာစာများကို ချမှတ်ပေးထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ညီညွှတ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊

(၂) နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စေလွှတ်ရေး ကော်မတီ ပညာသင်စေလွှတ်ရေး အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ပေးပို့တင်ပြလာသော အမှာစာများကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၃) ပညာသင်စေလွှတ်ရန်အတွက် ရက်ကာလနီးကပ်နေပါ၍ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံလာသည့် အမှာစာများကို စုစည်းတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြန်ကြားပေးခြင်း

(၄) နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အသီးသီးသို့ ပါရဂူဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့/ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းနှင့် ဘွဲ့မယူသောသင်တန်း (Training) များသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေ စာရင်းကို သတင်းစာများတွင် လစဉ်ဖော်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအတွက် ပညာသင်ဆုများကို ညှိနှိုင်းခွဲဝေပေးခဲ့မှု နှင့် စေလွှတ်ခဲ့မှုများအပေါ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာပြုစု၍ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၆) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအတွက် ပညာသင်ဆုများကို ညှိနှိုင်း ခွဲဝေ ပေးခဲ့မှုနှင့် စေလွှတ်ခဲ့မှုများအပေါ် နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပြုစု၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီတို့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(၇) ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ပေးပို့လာသော ကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ၍ လမ်းညွှန်မှုခံယူခြင်း၊

(၈) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ နိုင်ငံခြား ပညာသင် စေလွှတ်သူများ စာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ လစဉ် ပေးပို့ တင်ပြခြင်း၊

(၉) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ရန် ပြည်ပ သွားရောက်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံခြား သုံးငွေထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု စာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့ လစဉ် ပြုစုပေးပို့ခြင်း။  

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇    ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇   ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း  

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်            (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၉ – ၈ – ၂၀၁၇ (၁၅/၂၀၁၇) ၄၂၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၃ – ၈ – ၂၀၁၇ (၁၆/၂၀၁၇) ၂၄၀ -။-
၁၃ – ၉ – ၂၀၁၇ (၁၇/၂၀၁၇) ၃၂၆ -။-
၂၇ – ၉ – ၂၀၁၇ (၁၈/၂၀၁၇) ၉၉ -။-
၁၁ – ၁၀ – ၂၀၁၇ (၁၉/၂၀၁၇) ၈၁ -။-
၂၅ – ၁၀ – ၂၀၁၇ (၂၀/၂၀၁၇) ၁၂၃ -။-
၈ – ၁၁ – ၂၀၁၇ (၂၁/၂၀၁၇) ၅၉ -။-
၂၂ – ၁၁ – ၂၀၁၇ (၂၂/၂၀၁၇) ၁၀၇ -။-
၁၃ – ၁၂ – ၂၀၁၇ (၂၃/၂၀၁၇) ၃၀၆ -။-
၁၀ ၂၇ – ၁၂ – ၂၀၁၇ (၂၄/၂၀၁၇) ၁၄၈ -။-
၁၁ ၁၀ – ၁ – ၂၀၁၈ (၁/၂၀၁၈) ၁၄၃ -။-
၁၂ ၂၄ – ၁ – ၂၀၁၈ (၂/၂၀၁၈) ၁၅၅ -။-
၁၃ ၇ – ၂ – ၂၀၁၈ (၃/၂၀၁၈) ၁၈၈ -။-
၁၄ ၂၁ – ၂ – ၂၀၁၈ (၄/၂၀၁၈) ၈၄ -။-
၁၅ ၇ – ၃ – ၂၀၁၈ (၅/၂၀၁၈) ၁၅၃ -။-
၁၆ ၂၁ – ၃ – ၂၀၁၈ (၆/၂၀၁၈) ၁၂၇ -။-
  စုစုပေါင်း ၂၇၆၁  

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၁ – ၄ – ၂၀၁၈ (၇/၂၀၁၈) ၂၄၄ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၅ – ၄ – ၂၀၁၈ (၈/၂၀၁၈) ၁၁၄ -။-

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၂ – ၅ – ၂၀၁၈ (၉/၂၀၁၈) ၁၆၃ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၆ – ၅ – ၂၀၁၈ (၁၀/၂၀၁၈) ၁၇၇ -။-

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း 

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၂ – ၇ – ၂၀၁၈ (၁၃/၂၀၁၈) ၁၈၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၅ – ၇ – ၂၀၁၈ (၁၄/၂၀၁၈) ၃၂၁ -။-

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်ဦးရေ

မှတ်ချက်
၁၅ – ၈ – ၂၀၁၈ (၁၅/၂၀၁၈) ၃၀၀

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information             Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၉ – ၈ – ၂၀၁၈ (၁၆/၂၀၁၈) ၂၄၇

-။-

စုစုပေါင်း ၅၄၇  

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်

အလိုက်ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်
၅ – ၉ – ၂၀၁၈ (၁၇/၂၀၁၈)    ၈၁

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information            Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၉ – ၉ – ၂၀၁၈ (၁၈/၂၀၁၈) ၁၆၄ -။-

စုစုပေါင်း ၂၄၅  

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၃ – ၁၀ – ၂၀၁၈

(၁၉/၂၀၁၈)

   ၂၈၇

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၇ – ၁၀ – ၂၀၁၈

(၂၀/၂၀၁၈)

၁၅၃

-။-

စုစုပေါင်း

၄၄၀

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၉ – ၁၁ – ၂၀၁၈

(၂၁/၂၀၁၈)

   ၁၉၂

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၈ – ၁၁ – ၂၀၁၈

(၂၂/၂၀၁၈)

၁၁၃

-။-

စုစုပေါင်း

၃၀၅

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

 

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၈

(၂၃/၂၀၁၈)

   ၁၂၀

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၆ – ၁၂ – ၂၀၁၈

(၂၄/၂၀၁၈)

၁၀၄

-။-

စုစုပေါင်း

၂၂၄

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၉ – ၁ – ၂၀၁၉

(၁/၂၀၁၉)

   ၁၁၆

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၃ – ၁ – ၂၀၁၉

(၂/၂၀၁၉)

၉၃

-။-

စုစုပေါင်း

၂၀၉

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၆ – ၂ – ၂၀၁၉

(၃/၂၀၁၉)

  ၂၄၃

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၀ – ၂ – ၂၀၁၉

(၄/၂၀၁၉)

၂၇၂

-။-

စုစုပေါင်း

၅၁၅

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၆ – ၃ – ၂၀၁၉

(၅/၂၀၁၉)

  ၅၈

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၁ – ၃ – ၂၀၁၉

(၆/၂၀၁၉)

၁၆၀

-။-

စုစုပေါင်း

၂၁၈

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၃ – ၄ – ၂၀၁၉

(၇/၂၀၁၉)

  ၁၃၈

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၂၄ – ၄ – ၂၀၁၉

(၈/၂၀၁၉)

၁၄၁

-။-

စုစုပေါင်း

၂၇၉

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း    

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၅ – ၆ – ၂၀၁၉

(၁၁/၂၀၁၉)

  ၁၇၀

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၉ – ၆ – ၂၀၁၉

(၁၂/၂၀၁၉)

၂၁၉

-။-

စုစုပေါင်း

၃၈၉

 

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်

ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်

ပညာသင်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၃ – ၇ – ၂၀၁၉

(၁၃/၂၀၁၉)

  ၁၆၀

အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၇ – ၇ – ၂၀၁၉

(၁၄/၂၀၁၉)

၃၂၆

-။-

စုစုပေါင်း

၄၈၆

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၇ – ၈ – ၂၀၁၉ (၁၅/၂၀၁၉)   ၃၁၆ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။  
၂၈ – ၈ – ၂၀၁၉ (၁၆/၂၀၁၉) ၄၆၃ -။-  
စုစုပေါင်း ၇၇၉