ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။