မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။