ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက် မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)သို့ လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)မှဗဟိုဝန် ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်စာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။