ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ် စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၉ ရှိ ၀န်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့ အစည်း (၇) ခု မှ လစ်လပ်ရာထူးစုစုပေါင်း(၂၂၁)နေရာအတွက် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့  ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ခုံအမှတ်စာရင်းကို download ရယူနိုင်ပါသည်။