လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှင့်လျှောက်ထားသူများရေးသွင်းရမည့်ပုံစံ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၉၆၇)နေရာအတွက်စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်နှင့်လျှောက်ထားသူများရေးသွင်းရမည့်ပုံစံကို Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။