ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉)၊ ၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၂၁)နေရာအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)ရေးဖြေ စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန( ၅ ) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွှန်

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။