ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁^၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာ များအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ချက်ရှိသူများစာရင်း(မွန်)

Screening Test ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ချက်ရရှိသူများ အ​​သေးစိတ်စာရင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။