ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁^၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသောလစ်လပ်ရာထူးနေရာ များအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(မွန်)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အ​​သေးစိတ်စာရင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။