ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း)အမှတ်စဉ်( ၆ ) သို့ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခြင်း

အသေးစိတ်က Download ရယူရန်