အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် နောက်ဆက်တွဲ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၄ – ၁ – ၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်  အရာထမ်း လောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်  အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉)တို့သို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် အောက်ဖော်ပြပါ နောက်ဆက်တွဲအမည်စာရင်း (၄၆)ဦးကို ရွေးချယ်ကြောင်း download ရယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-