ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read more

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း (၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ

Read more

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၁၇) အနေဖြင့် ဧည့်နားနေဆောင် (၉၀’x ၂၀’x ၉’)(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း၊ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ(၁၉)မျိုးနှင့်

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်း (၁)ခုကို ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့်

Read more

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန်

Read more

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန်

Read more

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအတွင်း တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင် ဘာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ

Read more

ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလထိ (၆)လအတွင်း အောက် ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ

Read more

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာ ထူးဝန်အဖွဲ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာ ပြည်) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သင်တန်း အိပ်ဆောင်အခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းအိပ် ဆောင်

Read more

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ အခန်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Read more

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရုံးသုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းများ

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အိတ် ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more