ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာ မစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)

Read more

ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် နေပြည်တော် စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေး ခြင်း (Screening Test)

Read more

ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် မွန်ပြည်နယ် စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေး ခြင်း (Screening Test)

Read more

ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ် ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့်ပဏာ မစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)

Read more