ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် သင်တန်းရိက္ခာဆန်နှင်ဆီ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄)မျိုးဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်တွင် စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွမှု ရှိစေရေး လှုံ့ဆော်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာဖိုရမ်အခမ်းအနား

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ ASEAN Development Fund (ADF) အစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့နှင့်

Read more

မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစနစ်စာအုပ်နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေး မူဝါဒ စာအုပ်တို့ ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစနစ်စာအုပ်နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေး မူဝါဒ စာအုပ်တို့ ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read more