ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ် စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၉ ရှိ ၀န်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့ အစည်း (၇) ခု မှ လစ်လပ်ရာထူးစုစုပေါင်း(၂၂၁)နေရာအတွက်

Read more

လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး ( ၉၆၇ ) နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာပိတ်ရက် (၃၁-၅-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်အသက် ကျော်လွန် နေသဖြင့်ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၉ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက် ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက် အသက်ကျော်လွန်နေသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်းအား Download ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။

Read more

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်လျှောက်လွှာမပြည့်စုံ၍ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသောလက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်  လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်းကို Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှင့်လျှောက်ထားသူများရေးသွင်းရမည့်ပုံစံ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၉၆၇)နေရာအတွက်စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်နှင့်လျှောက်ထားသူများရေးသွင်းရမည့်ပုံစံကို Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူ များအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသ ရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၉၆၇)နေရာအတွက် Download

Read more

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉)၊ ၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၂၁)နေရာအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)ရေးဖြေ စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန( ၅ ) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွှန်

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (မကွေး)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (မန္တလေး)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (ရန်ကုန်)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (နေပြည်တော်)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (မွန်)

Screening Test ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more