ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၊ ၁/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈)အားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်း(၁၁)ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူးစုစုပေါင်း (၄၈၀)နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံ ယူမည့်သူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

Read more

ရာထူးဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၇) ၀န်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုတို့မှလစ်လပ်ရာထူး စုစုပေါင်း (၃၈၈) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်၊၊

Read more

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၇အတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ ခုံအမှတ်နှင့်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၏ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁/၂၀၁၇ ဖြင့်

Read more

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင်းရေးဦးစီးဌာန ကြေညာစာ အမှတ် ၊ ၇/၂၀၁၇ ရွေးချယ်ခံရသူအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်အား download လုပ်ရန်.

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့် (၂) ရက်နေ့များတွင် မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ နေပြည်တော်၊ရန်ကုန် စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ နေပြည်တော်၊ရန်ကုန် စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့်(၂)ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ်

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့်(၂)ရက်နေ့များတွင် မွန်ပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် မွန်ပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ်

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့်(၂)ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၇ )

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့်(၂)ရက်နေ့များတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၇ )

Read more

ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နှင့်ရက်နေ့များတွင် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ်

Read more